قبلا در قسمت اعطای وام برای واردکردن شماره وام باید شماره را از قبل داشته باشیم. در این ویرایش برای انتخاب شماره وام از یک منو انتخابی استفاده شده است. بدین صورت که تمام وام های تعریف شده به صورت یک منو انتخابی ظاهر می شوند و می توان وام مورد نظر را بدون حفظ بودن شماره آن انتخاب کرد.