در جدیدترین نسخه نرم افزار سایت صندوق خانوادگی باکس فمیلی برای ثبت تراکنش ها، امکان پیوست فایل اضافه شد.

فایل هایی با فرمت های pdf,jpg,tex, ... را میتوان ضمیمه تراکنش ها کرد.