در نسخه قبلی سایت تنها ویژگی غیرفعال کردن اعضا وجودداشت.

در ویرایش جدید امکان حذف اعضا نیز اضافه شد.

حساب هایی که فاقد تراکنش باشند امکان حذف شدن دارند. درصورتی که حتی یک تراکنش برای حساب انجام شده باشد سیستم اجازه حذف این حساب را نمی دهد.