در بخش وام صندوق امکان جدیدی به وجودآمده است که میتوان شماره وام های تعریف شده را ویرایش کرد.

برای استفاده از این امکان ، وارد منو "وام" و سپس زیر منو "وام های تعریف شده" رفته. در این صفحه تمام وام هایی که در سیستم تعریف شده نشان داده شده است. شماره وام در یک فیلدی نوشته شده است که میتوان مقدار آن فیلد را تغییرداد.

سپس گزینه سبز رنگ ویرایش شماره وام مربوط به وامی که میخواهیم تغییردهیم را انتخاب می کنیم. درصورتی که این شماره وام در سیستم وجودنداشته باشد عملیات با موفقیت به ثبت می رسد در غیر این صورت نرم افزار پیغام "شماره وام تغریف شده در سیستم وجوددارد" را به کاربر میدهد و اجازه تغییر شماره وام را نمیدهد.