در ویرایش جدید نرم افزار ، نمودار میله ای اضافه شد. این نمودار موجودی خالص صندوق را به تفکیک ماه به دو بخش سال جاری و سال گذشته نشان میدهد تا مدیران صندوق دید کوچکی از عملکرد صندوق داشته باشند