در تازه ترین ویرایش جدید سایت نمودار گردش مالی صندوق در سال های مختلف اضافه شده است

این بخش به دو قسمت صندوق و هر عضو تقسیم بندی شده است. مدیر صندوق میتواند درصد و مبلغ هر بخش را در این نمودار بر اساس سال برای صندوق و هر عضو به صورت جداگانه گزارش گیری کند.