در تازه ترین ویرایش نرم افزار، امکان تعریف نوبت وام فراهم شد. در حال حاضر این امکان به صورت ساده پیازه سازی شده است . به زودی امکانات پیشرفته تری در این بخش اضافه خواهد شد. برای استفاده از این بخش وارد منو "وام" و سپس زیر منو"نوبت وام" شوید.

نکته : صندوق هایی که سطحشان 2 و 3 هست میتوانند از این بخش استفاده کنند