بعضی افرای برای تست سایت و نرم افزار از داده های آزمایشی استفاده میکنند. درصورتی تشخیص دهند این نرم افزار نیازهای آنها را برطرف می کند اقدام به وارد کردن یا ویرایش کردن داده های صحیح میکنند.

در ویرایش های قبلی تداخل داده یا داده های بی معنی باعث گزارشات اشتباه و مشکلات دیگری میشد. در این ویرایش جدید ، امکانی تحت عنوان فرمت کردن صندوق به وجودآمده است که میتوان صندوق تشکیل داده شده را به همان حالت اولیه ای که در هنگام ثبت صندوق به وجودآمده بود برگردانند.

یکی دیگر از مزیت فرمت کردن صندوق این است بعضی صندوق ها بعد ازمدتی بلا استفاده میشوند و برای اینکه بتوانند صندوق خود را واگذار کنند یا داده های خود را حذف کنند باید صندوق را فرمت کنند.