در تازه ترین ویرایش سایت امکان برداشت دسته جمعی فراهم شد.

در منو اعضا و بعد زیر منو برداشت دسته جمعی میتوانید به این امکان دسترسی داشته باشید.

اگر مجموع مبالغی که از حساب های انتخاب شده بیشتر از موجودی صندوق باشد سیستم اجازه برداشت را نمیدهد. اگر موجودی یک یا چند تا از حساب ها کمتر از مبلغ برداشت شده باشد موجودی از آن حساب ها کسر نمیشود ولی برای بقیه حساب ها کسرمیشود.

برای استفاده از این امکان باید سطح صندوق بالاتر از یک باشد.