بنا به درخواست یکی از مدیران صندوق ها این امکان بوجودآمد تا برای یک حساب بتوان زیرحساب هایی تعریف کرد. درحال حاضر این امکان فقط جهت نمایش اطلاعات و سطح دسترسی میباشد تا ان شاا... در آینده ای نزدیک بتوان گزارشات خاصی را روی این امکان پیاده سازی کرد.

برای استفاده از این ویژگی در هنگام تعریف یک عضو میتوان برای آن عضو حساب والد را مشخص کرد. به عنوان مثال اگر شخص x دارای حسابی در صندوق باشد و بخواهیم حساب y که زیرمجموعه یا فرزند یا حساب دیگر مربوط به x باشد را تعریف کنیم میتوان از گزینه حساب والد حساب x را به عنوان حساب والد برای حساب y تعریف کرد. همانطور که گفته شد این امکان درحال حاضر فقط جهت نمایش اطلاعات کاربرددارد. یعنی هنگامی که حساب x وارد محیط کاربری خود شد میتواند اطلاعات و گزارشات حساب y را در منو زیرحساب ها مشاهده کند.

نکته : به تعداد بی نهایت میتوان برای یک حساب ، زیرحساب تعریف کرد.

صندوق هایی که تا به الان اطلاعات را ثبت کرده اند و میخواهند از این امکان استفاده کنند میتوانند با استفاده از منو اعضا و سپس زیر منو مشاهده اعضا ، هنگامی که اطلاعات اعضا نشان داده شد با استفاده از گزینه ویرایش عضو میتوانید برای هر عضو یک حساب والد برای آن شخص انتخاب کنید.