قابلیت واریز دسته جمعی اضافه شد.

از این پس بانک ها و صندوق هایی که در تاریخ مشخصی مبلغ یکسانی را برای اعضای خود ثبت می کنند به جای اینکه به ازای تک تک اعضا عملیات واریز را انجام دهند می توانند از قابلیت واریز دسته جمعی استفاده کنند.

برای استفاده از این قابلیت از منو، گزینه ثبت رسیدها و سپس گزینه واریز دسته جمعی را انتخاب کنید.