قیمت گذاری شفاف

قیمت عالی

پایه

کسب و کار

0 تومان / ماهانه
 • 100 نقل و انتقالات خروجی
 • 5 کاربر
 • 2 کسب و کار مستر کارت
 • حق بیمه معتبر
 • پرداخت های بین المللی
 • ادغام حسابداری

ابتدایی

کسب و کار

10 تومان / ماهانه
 • 100 نقل و انتقالات خروجی
 • 5 کاربر
 • 2 کسب و کار مستر کارت
 • حق بیمه معتبر
 • پرداخت های بین المللی
 • ادغام حسابداری

پیشرفته

کسب و کار

30 تومان / ماهانه
 • 100 نقل و انتقالات خروجی
 • 5 کاربر
 • 2 کسب و کار مستر کارت
 • حق بیمه معتبر
 • پرداخت های بین المللی
 • ادغام حسابداری