ویژگی ها و قیمت ها

به طور کلی برای هر صندوق سه سطح درنظر گرفته شده است. برای مشاهده جزئیات روی کلیک کلیک کنید.

امکانات سطح 1 سطح 2 سطح 3
تعریف اعضا ( حداکثر 10 عضو )
تعریف حساب ( حداکثر 10 عضو )
تعریف وام ( حداکثر 20 تا )
تعریف انواع هزینه ها و درآمدها
ثبت هزینه و درآمد
مشاهده و مدیریت کاربرانی که از امکانات صندوق استفاده میکنند ( سطح دسترسی کاربران )
مشاهده لیست حساب ها
بستن حساب ، ویرایش حساب ، حذف حساب و مشاهده جزئیات حساب
تعریف حساب های مشترک
تعریف حساب والد و زیرحساب ها
تعیین واحد ارزی ( تومان ، ریال )
ثبت واریز و برداشت
مشاهده لیست اعضا ، جزئیات عضو و حذف عضو
مشاهده وام های تعریف شده
مشاهده وام های اعطا شده
افزودن پیوست برای هر تراکنش و عملیات
گزارشگیری از تراکنش های حساب ها
گزارش گیری از تمام تراکنش های صندوق
ویرایش تراکنش
تعریف انواع حساب ها
تعریف انواع واریز و برداشت
تعریف اعضا ( حداکثر 30 عضو )
تعریف حساب ( حداکثر 30 حساب )
تعریف وم ( حداکثر 50 تا )
گزارشگیری به صورت نمودار
تعریف اعضا ( حداکثر 500 عضو )
تعریف حساب ( حداکثر 500 حساب )
تعریف وام ( بی نهایت )