سطح 1

پیشفرض برای تمامی صندوق های تازه ثبت شده

رایگان
 • تعریف اعضا ( حداکثر 10 عضو )
 • تعریف حساب ( حداکثر 10 عضو )
 • تعریف وام ( حداکثر 20 تا )
 • تعریف انواع هزینه ها و درآمدها
 • ثبت هزینه و درآمد
 • مشاهده و مدیریت کاربرانی که از امکانات صندوق استفاده میکنند ( سطح دسترسی کاربران )
 • مشاهده لیست حساب ها
 • بستن حساب ، ویرایش حساب ، حذف حساب و مشاهده جزئیات حساب
 • تعریف حساب های مشترک
 • تعریف حساب والد و زیرحساب ها
 • تعیین واحد ارزی ( تومان ، ریال )
 • ثبت واریز و برداشت
 • مشاهده لیست اعضا ، جزئیات عضو و حذف عضو
 • مشاهده وام های تعریف شده
 • مشاهده وام های اعطا شده
 • افزودن پیوست برای هر تراکنش و عملیات
 • گزارشگیری از تراکنش های حساب ها
 • گزارش گیری از تمام تراکنش های صندوق
 • ویرایش تراکنش
 • تعریف انواع حساب ها
 • تعریف انواع واریز و برداشت

سطح 2

تمام ویژگی های سطح 1 را دارامیباشد

40.000 تومان
 • تعریف اعضا ( حداکثر 30 عضو )
 • تعریف حساب ( حداکثر 30 حساب )
 • تعریف وم ( حداکثر 50 تا )
 • گزارشگیری به صورت نمودار

سطح 3

تمام ویژگی های سطح 2 را دارامیباشد. همچنین تمامی امکانات جدید که اضافه میشوند برای این سطح رایگان هستند.

60.000 تومان
 • تعریف اعضا ( حداکثر 500 عضو )
 • تعریف حساب ( حداکثر 500 حساب )
 • تعریف وام ( بی نهایت )